استفاده نسخه جدید Locky از پسوند asasin

نسخه جدیدی از باج‌افزار Locky در حال انتشار است که به فایل های رمزگذاری شده پسوند asasin را الصاق می‌کند. مشابه چند نسخه پیشین، هرزنامه‌های با پیوست فایل ۷zip یا ۷z ناقل این باج‌افزار هستند.
Source: Amn